Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://catering.sobremesatapas.com/ (dalej: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratora.
 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobremesa Browary sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-906), ul. Francuska 24/2, NIP 1133010050, REGON 385470925, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825156, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej: „Administrator”).
 

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres catering@sobremesatapas.com
 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.
 
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług sprzedaży.
 
W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko/firma;
 • adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.
 
 

Zawarcie i wykonanie Umowy o Dostarczanie Usługi Konta zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego zamieszczonego na stronie https://catering.sobremesatapas.com/regulamin/.

 
W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających.
 

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera.

W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko/firma;
 • adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (wypisania się z listy subskrybentów) lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
 

Prowadzenie postępowania reklamacyjnego

W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko;
 • adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.
 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko/firma;
 • adres e-mail;
 • adres zamieszkania/siedziby;
 • numer PESEL/KRS;
 • numer NIP;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.
 

Analiza aktywności na Stronie internetowej.

W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • data i godzina odwiedzin;
 • numer IP urządzenia;
 • rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej;
 • czas spędzony na Stronie internetowej;
 • odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 

Administrowanie Stroną internetową

W realizacji wyżej wymienionego celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 • adres IP;
 • data i czas serwera;
 • informacje o przeglądarce internetowej;
 • informacje o systemie operacyjnym;
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).
 
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).
 
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 
 

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 
Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).
 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:
 • dostawca domeny internetowej;
 • dostawca usługi szybkiej płatności online;
 • dostawca usługi hostingu danych;
 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics);
 • firma świadcząca usługi księgowe.
Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.
 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:
 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
 
1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 
2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 
3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
 
a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
 
b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
 
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 
d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 
4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora
 
5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 
6.jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażąda, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 
7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 
8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

Pliki cookies

 
1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 
a) zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
b) zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
c) zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
d) utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony internetowej;
e) tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników.
f) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 
3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 
4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 
5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 
6. Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
 
a) niezbędne pliki cookies Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
 
b) Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
 
c) Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
 
d) Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
 
7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzi, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.