REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy Sobremesa catering działający pod adresem https://catering. sobremesatapas.com/ serwisem prowadzonym przez Sobremesa Browary sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-906), ul. Francuska 24/2, NIP 1133010050, REGON 385470925 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825156, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł.
 

Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
 • ADRESAT – podmiot wskazany przez Usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
 • KOSZYK ZAMÓWIEŃ – zakładka w Sklepie (programie informatycznym udostępnianym przez Sprzedawcę na stronie https://catering.sobremesatapas.com/, która umożliwia realizację/finalizację złożonego Zamówienia. 
 • KUPUJĄCY – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym https://catering.sobremesatapas.com/; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
 • LOKAL PRZEDSIĘBIORCY – położony przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie w kompleksie Browary Warszawskie. 
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • RĘKOJMIA – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 • SKLEP – program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronie https://catering.sobremesatapas.com/, który umożliwia składanie Zamówienia.
 • SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. spółkę pod firmą Sobremesa Browary sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  03-906 Warszawa, ul. Francuska 24/2, NIP 1133010050, REGON 385470925, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825156, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł; sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.
 • TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • TOWAR – wszelkie produkty wraz z usługami oferowane do sprzedaży w Sklepie https://catering.sobremesatapas.com/.
 • UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI KONTA – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa przez którą Sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 • USŁUGA KONTA – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym.
 • USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty tym Regulaminem, tj. spółkę pod firmą Sobremesa Browary sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  03-906 Warszawa, ul. Francuska 24/2, NIP 1133010050, REGON 385470925, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825156, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł. Usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • UŻYTKOWNIK – konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby. 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu prowadzonego przez spółkę pod firmą Sobremesa Koszyki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przez sprzedaż towarów i usług na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Przeglądanie oferowanych usług przez Sklep nie wymaga rejestracji. 
4. Złożenie zamówienia na towary i usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Usługobiorcę w celu prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. 
5. Materiały pojawiające się na stronie sobremesatapas.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Jednocześnie sobremesatapas.com nie gwarantuje, że każdy materiał na stronie internetowej jest ściśle dokładny, kompletny bądź aktualny. Ponadto, Sprzedawca może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Sprzedawca nie składa żadnych zobowiązań co do aktualizacji materiałów.
6. Sprzedawca nie weryfikuje wszystkich stron internetowych powiązanych z jego witryną internetową (GoogleAds) i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Obecność takich linków nie oznacza, że Sprzedawca popiera treści zawarte na takiej strony internetowej. Korzystanie z takich powiązanych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 

§ 2

Warunki sprzedaży

 
1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Przedmiotem sprzedaży są usługi cateringowe, polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Wszystkie ceny usług w Sklepie są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
4. Ceny usług znajdujące się na stronie Sklepu nie zawierają kosztu dostawy. Dostawa polega na dostarczeniu przygotowanych potraw cateringowych pod adres wskazany przez Kupującego, znajdujący się na terenie Warszawy. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
5. Minimalna wartość Zamówienia, od której możliwa będzie realizacja Usługi, wynosi 250,00 zł brutto. W przypadku gdy wartość Towaru w Koszyku Zamówień nie osiągnie wyżej wskazanej kwoty, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe.
6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:
a) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie Sklepu, poprzez koszyk zamówień – przycisk „dodaj do koszyka”;
b) potwierdzi
c) , że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Spółka może skontaktować się z Kupującym w sprawach związanych z zamówieniem oraz adres e-mail;
e) wpisać dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Kupującego;
f) potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Kupuję i płacę”;
g) opłacić zamówienie za pośrednictwem systemu „Przelewy 24”. w tym płatności Blik; wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień). 
 

§ 3

Dostawa zamówień

 
1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Warszawy, na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, za pośrednictwem dostawcy Sprzedawcy. 
2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
3. W chwili dostawy Sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 2 godzin od zawarcia umowy i potwierdzenia przyjęcia zamówieni przez Sprzedawcę.
4. W przypadku, kiedy sprzedawca będzie przewidywać dłuższy czas dostawy, poinformuje Kupującego o powyższym fakcie telefonicznie. W takim przypadku Kupującemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy 
5. W momencie wydania towarów Sprzedawca dostarcza Kupującemu paragon fiskalny w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką w formie papierowej. Na żądanie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sprzedawca dostarcza wyłącznie fakturę VAT.
6. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy na terenie Warszawy wynosi 35,00 zł brutto. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on‑line (w koszyku zamówień).
7. Do kosztu dostawy wskazanego w punkcie poprzedzającym wliczona będzie cena jednorazowych, ekologicznych pojemników, w których dostarczony będzie Towar.
8. Kupujący może anulować zamówienie wyłącznie przed jego wysyłką, kontaktując się bezpośrednio ze sprzedającym w formie telefonicznej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ze względów związanych ze strategią operacyjną, za uprzednim zawiadomieniem przesłanym Kupującemu. Po wysłaniu zamówienia, nie może być ono anulowane, zmienione ani zwrócone z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
9. Kupujący za dodatkową opłatą może w ramach realizacji Zamówienia wypożyczyć od Zamawiającego sprzęt cateringowy. Wyżej wskazana usługa będzie mogła zostać dodana do Koszyka Zamówień i opłacona w trakcie składania Zamówienia.
 

§ 4

Rejestracja konta i logowanie

 
1. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania Konta w Sklepie Sprzedawcy.
2. Rejestracja Konta następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Załóż konto”.
3. Rejestracja Konta w Sklepie wymaga podania adresu e-mail Użytkownika oraz ustanowienia hasła. Zarówno pierwsze jak i każde następne logowanie dokonywane będzie na podstawie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
4. Użytkownik przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że: 
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
b) osoba, która wypinania formularz i dokonuje rejestracji posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
5. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika unikalne Konto w Sklepie o identyfikatorze będącym podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej. 
6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta w Serwisie o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Użytkowników.
7. Usługodawca rozpocznie świadczenie wybranych przez Użytkownika Usług za pośrednictwem Sklepu niezwłocznie po utworzenia Konta.
8. Podczas tworzenia Konta Użytkownik ustanawia indywidualne hasło, będące jednocześnie jego kluczem dostępu do konta. Użytkownik zobowiązany pozostaje do nieudostępniania hasła do Konta osobom trzecim.
9. Konto prowadzone jest w celu zapisywania historii zamówień, udzielania Użytkownikowi dostępu do Konta, jak również zapisywania adresu dostawy Użytkownika.
10. Sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta w Sklepie jak również za bezpieczeństwo korzystania z Konta przez użytkownika. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem Konta przez Użytkownika.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Konto Użytkownika jak i dane przetwarzane w związku z jego prowadzeniem w przypadku udostępniania przez Użytkownika danych do Konta osobom trzecim.
12. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcie Konta Użytkownika w przypadku złożenia przez niego odpowiedniej dyspozycji.
13. Rejestracja Konta nie jest wymagana do składania Zamówień.
14. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do Konta w każdej chwili.
15. Sprzedawca może udzielić zarejestrowanemu Użytkownikowi odpowiednich zniżek oraz przygotować dla niego oferty specjalnych dotyczące Towaru.
 

§ 5

Korzystanie z prawa odstąpienia

 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w tym okoliczności od niego niezależnych.
3. W przypadku płatności, wysyłki i dostawy zamówienia, Kupujący akceptuje warunki określone w zakładce Dostawa i płatność.
4. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Sklep produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy U o prawach konsumenta). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem 601 783 847.
 

§ 6

Reklamacje

 
1. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę lub jest uszkodzony, Kupujący powinien zgłosić reklamację.
2. Aby rozpatrzyć reklamację, Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wadliwym produkcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres catering@sobremesatapas.com podając jak najwięcej szczegółów dotyczących wady. W przeciwnym razie dokonanie procedury reklamacji może nie być możliwe.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 
 

§ 7

Zmiana regulaminu

 
1. Sprzedawca może dokonać zmiany w regulaminie w przypadku:
a) zmiany danych Sprzedawcy;
b) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
c) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
d) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień regulaminu;
e) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie regulaminu Kupujący zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, zmieniona ona wersja regulaminu zostanie przesłana Kupującym pocztą elektroniczną.
3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę regulaminu.
4. Wypowiedzenie umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w regulaminie.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto.
 

§ 8

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących będących Konsumentami.
2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
b. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Kupujący może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

§ 9

Zmiana Usługi Konta

 
1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku: 
a. konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta; 
b. podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności; 
c. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego. 
2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej. 
4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o: 
a. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz 
b. prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany. 
5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany. 
6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w regulaminie. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 

§ 10

Postanowienia końcowe

 
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych.
3. Regulamin Sklepu udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.